Veel contacten tussen de overheid aan de ene kant en burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld (“civil society”) aan de andere kant, monden uit in individuele afspraken. Wezenlijk voor dit soort afspraken is dat er een aspect van twee- of meerzijdigheid in zit. Dit consensuele aspect kan meer of minder uitdrukkelijk aanwezig zijn. Juist in een samenleving die door verschillende kabinetten als een “participatiesamenleving” wordt beschouwd, is het voor het recht van groot belang om die afspraken met de overheid, hoe ook genaamd, stevig op het netvlies te hebben.

 

Het opmerkelijke is evenwel dat zowel in het Nederlandse recht als in zeer veel buitenlandse rechtsstelsels het overheidscontract, de consensuele afspraak met de overheid bij uitstek, tussen de wal en het schip dreigt te vallen. Dit heeft te maken met de onduidelijke juridische positie van het overheidscontract, dat zich bevindt op het grensvlak van publiekrecht en privaatrecht.

 

Met het aangaan en uitvoeren van consensuele rechtsverhoudingen zijn zowel publieke als private belangen gemoeid. Het antwoord op de vraag of en in hoeverre de bij dergelijke rechtsverhoudingen betrokken actoren in staat zijn te ‘sturen’ op de verwezenlijking van deze belangen, hangt mede af van de kwaliteit van het juridische kader waarbinnen zij moeten opereren. Zo moeten de normen waarmee op de verwezenlijking van belangen wordt gestuurd, effectief zijn, rechtszekerheid bevorderen, innerlijk consistent zijn, op brede steun kunnen rekenen, voorspelbaar en praktisch hanteerbaar zijn.


Nieuws en agenda

Chris Jansen herbenoemd tot voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts
Chris Jansen is met ingang van 1 juni 2019 voor een periode van twee jaar herbenoemd tot voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Pim Huisman presenteert case studies tijdens internationale workshop
Op 10 mei 2019 heeft Pim Huisman in Lausanne deelgenomen aan de workshop over ‘Concessions and similar instruments’ van het internationale netwerk Public Contracts in Legal Globalization (PCLG). Hij heeft daar een studie van 5 cases – over de exploitatie van casino’s/speelhallen, openbaar vervoer, mijnbouw, parkeergarages en buitenreclame – gepresenteerd binnen dit thema.

Jaarverslag Raad van State
Frank van Ommeren was een van de sprekers op het symposium ‘De waarde van de wet’ dat de Raad van State op 11 april 2019 organiseerde ter gelegenheid van het verschijnen van zijn jaarverslag. Frank betoogde dat het weliswaar te waarderen valt dat het jaarverslag opkomt voor de klassieke waarden van de democratische rechtsstaat, maar dat het met zijn verzet tegen de grote invloed van maatschappelijke akkoorden zeer tegen de tijdsgeest ingaat. Zie voor zijn inleiding: https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/toespraken/2019/04/11/de-waarde-van-de-wet.

Nieuw handboek over privaatrechtelijk overheidshandelen Op 14 maart jl. hebben Pim Huisman en Frank van Ommeren het eerste exemplaar van hun boek ‘Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen’ aangeboden aan Maarten Feteris, president van de Hoge Raad.

Internationale publicatie van CPC-onderzoekers over rechtsbescherming tegen overheidscontracten Van de hand van Frank van Ommeren, Pim Huisman & Chris Jansen is een Engelstalige overzichtsbijdrage verschenen over de rechtsbescherming tegen overheidscontracten in Nederland met de titel 'Judicial and extra-judicial protection regarding public contracts in the Netherlands'.


➢ Symposium 'De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid'

Op vrijdagmiddag 26 januari 2018 vond aan de VU een goedbezocht symposium plaats over de vraag in hoeverre de overheid bij de verdeling van schaarse rechten rekening moet houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht.

Internationale expertmeeting 'Optimising public interests by competetive tendering'

Donderdagmiddag 25 en vrijdagochtend 26 januari 2018 heeft er vanuit het CPC een zeer goed bezochte internationale expertmeeting plaatsgevonden over 'Optimising public interests by competitive tendering'.

CPC-delegatie neemt deel aan workshop internationaal netwerk Public Contracts in Legal Globalization

Op 15 december 2017 heeft een flinke CPC-delegatie - Chris Jansen, Pim Huisman, Frank van Ommeren en Sophie Prent - te Parijs deelgenomen aan de jaarlijkse workshop van het internationale netwerk Public Contracts in Legal Globalization (PCLG).

Frank van Ommeren opponeert bij promotie bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht

Frank van Ommeren heeft op 13 december 2017 aan de Universiteit Leiden geopponeerd op de promotie van Jaap Wieland, De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht, Den Haag: Bju 2017.

CPC organiseert internationale expert meeting over Competitive Tendering

Op 25 en 26 januari 2018 organiseert het CPC aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een internationale expert meeting met de titel 'Optimising Public Interest by Competitive Tendering'.

➢ Publicatie Frank van Ommeren over beoordelingsmaatstaven voor artikelen meteen openbaar

De publicatie van Frank van Ommeren over beoordelingsmaatstaven voor wetenschappelijke juridische publicaties in het recente nummer van RegelMaat is door de uitgever meteen voor iedereen toegankelijk gemaakt.

➢ CPC-onderzoekers nemen deel aan expertmeeting Rechtsbescherming sociaal domein

Pim Huisman en Frank van Ommeren hebben op uitnodiging deelgenomen aan de Kirchheiner-workshop over Rechtsbescherming in het sociaal domein, alwaar zij hebben gereageerd vanuit het perspectief van hun VAR-preadvies 'Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel' (2013)

➢ Adviesbijeenkomst constitutionele en wetgevingsfunctie ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CPC-onderzoeker Frank van Ommeren heeft op 12 september jl. deelgenomen aan een (besloten) adviesbijeenkomst over de constitutionele en wetgevingsfunctie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

➢ Symposium 'De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid'

De VU Law Academy organiseert in samenwerking met het CPC een openbaar symposium op vrijdagmiddag 26 januari 2018 van 13.00 tot 17.30 uur over 'De invloed van het aanbestedinsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid'.

➢ Groot Aanbestedingsrechtcongres aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen organiseren op woensdag 11 april 2018 het tweede grote aanbestedingsrechtcongres aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder de titel ‘De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?’. 

➢  CPC-onderzoekster Myrthe Vogel maakt overstap naar vakgroep Sociaal domein Pianoo

Per oktober 2017 is Myrthe Vogel werkzaam bij de vakgroep Sociaal domein van Pianoo, het expertise centrum voor aanbesteden van de overheid.

➢  Wisselleerstoel toegekend aan Chris Jansen

Het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht heeft aan prof. Chris Jansen een Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoel toegekend. Jansen zal aan de Universiteit Hasselt (UHasselt) in België een rechtsvergelijkend onderzoek doen naar de uitvoering van overheidscontracten die tot stand zijn gekomen na een gereguleerde Europese aanbestedingsprocedure.

➢ Gastonderzoeker Miragaya promoveert cum laude

Onze gastonderzoeker (2015-2016) Rodriguo Miragaya is onlangs - cum laude - gepromoveerd op een proefschrift over de verhouding tussen eenzijdige overheidshandelingen en overheidscontracten.

➢ Benoeming CPC-onderzoeker Frank van Ommeren lid Raad voor het openbaar bestuur

Op 30 juni is prof. Frank van Ommeren benoemd tot lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

➢ CPC-onderzoekster Mandy van Rooij gepromoveerd

Mandy van Rooij is op 26 juni jl. aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op het onderzoek met de titel ‘Orde in het semipublieke domein: Particuliere en publiek-private orde regulering in juridisch perspectief’.

➢ CPC organiseert Workshop PCLG Network op de VU

Op 22 en 23 juni 2017 heeft er een Workshop van het PCLG Network plaatsgevonden op de VU. Het thema van de workshop was ‘the impact of competitive tendering and its regulation on the formation and execution of public contracts and concessions’.

➢ Referaat Frank van Ommeren ‘Uitbesteding van wetgeving’

Prof. Frank van Ommeren heeft op 15 juni jl. voor de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving een referaat gehouden over het thema 'Uitbesteding van wetgeving' aan (commerciële) partijen, waarin hij reageerde op drie preadviseurs, waaronder Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de VU.

➢  Onderzoeker van CPC Richard Neerhof benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht

De VU heeft per 1 mei 2017 Richard Neerhof benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie, certificering en accreditatie.

➢  CPC gastheer Research Network PCLG Op 22 en 23 juni 2017 organiseert het CPC de voorjaarsvergadering van het Research Network Public Contracts in Legal Globalization. Deze vergadering markeert de aftrap van een nieuw boekproject van het Network. In dat project staat de vraag centraal…

➢  Masterclass Aanbestedingsrecht
In 2017 organiseert de VU Law Academy in samenwerking met het CPC opnieuw een viertal actuele aanbestedingsrechtelijke masterclasses. Tijdens deze masterclasses worden thema’s verdiept die op dit moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Zo staat de masterclass van 15 maart 2017 in het teken van…

➢  CPC krijgt IBR-leerstoel Normalisatie, certificering en accreditatie
Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) stelt gedurende een periode van vijf jaar een bedrag van € 25.000,- per jaar beschikbaar voor de instelling aan de juridische faculteit van de VU van een (bijzondere) leerstoel (0,2 fte) op het terrein van normalisatie, certificering en accreditatie…

➢  Bijdrage CPC aan expertmeeting BZK over onderzoeksbevoegdheden lokale rekenkamers CPC-onderzoekers Frank van Ommeren en Chris Jansen hebben op 5 december 2016 deelgenomen aan een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) georganiseerde expertmeeting over de vraag…

➢  CPC-onderzoeker Jacobien Rutgers benoemd tot URC-hoogleraar De VU heeft per 1 januari 2017 CPC-onderzoeker Jacobien Rutgers benoemd tot hoogleraar in het University Research Chair programma. Met het URC-programma erkent de VU…

➢  Internationaal boekproject Scarcity and the State Onder de gezamenlijke titel ‘Scarcity and the State’ verschenen onlangs twee Engelstalige boeken over de verdeling van schaarse publieke rechten (Intersentia 2016). Paul Adriaanse (UL), CPC-onderzoeker Frank van Ommeren (VU), Willemien den Ouden (UL) en Johan Wolswinkel (Tilburg University) voerden de redactie…

Klik hier voor eerder verschenen nieuws en agendaberichten