Het CPC voert naast wetenschappelijk onderzoek ook onderzoek uit voor externe opdrachtgevers. Voorbeelden daarvan zijn:

➢  Onderzoeksbevoegdheden van gemeentelijke rekenkamers in het kader van gemeentelijke zorginkoop (opdrachtgever: G4-gemeenten).

➢  Aanbestedingsrechtelijke en bouwcontractenrechtelijke aspecten van het hijsongeval te Alphen aan den Rijn (opdrachtgever: Onderzoeksraad voor de Veiligheid).

➢  Vestiging van detailhandel: de toepassing van de verdragsvrijheden van het VWEU en de toepassing van de Dienstenrichtlijn (opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Daarnaast verstrekt het CPC ook adviezen, in het bijzonder in het kader van de deelname van onze experts aan adviescommissies en klankbordgroepen. Voorbeelden daarvan zijn:

➢  Parlementaire Enquêtecommissie Fyra (Tweede Kamer der Staten-Generaal).

➢  Commissie van Aanbestedingsexperts (Ministerie van Economische Zaken).

➢  Adviescommissie Gemeenterecht (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

➢ Onderzoeksbevoegdheden van gemeentelijke rekenkamers (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).