Het CPC voert een groot aantal projecten uit. Die projecten betreffen zowel promotieonderzoek als ander wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek resulteert in handboeken, wetenschappelijke artikelen en congressen, zowel nationaal als internationaal.

Het onderstaande biedt een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten van het CPC. De projecten zijn gerangschikt op basis van de thema’s waarop het onderzoek van het CPC zich concentreert.


Thema: Contracteren met de overheid

➢  Het besluit voorbij; de bestuurlijke rechtsbetrekking

➢  Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen

➢  De fiscale vaststellingsovereenkomst

➢  Complexe bouw- en infrastructuurprojecten

 
Thema: Verdeling van schaarse rechten door de overheid

➢  Schaarse publieke rechten

➢  De aanbestedingsverhouding in verbintenisrechtelijk perspectief

➢  Doorwerking van de aanbestedingsverhouding in het contractenrecht

➢  Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden

 
Thema: Verdeling van verantwoordelijkheden op de markt

➢  Regulering en handhaving van de openbare orde door private actoren en publieke-private samenwerking

➢  De juridische positie van semipublieke instellingen

➢  Vrij verkeer en mededinging

➢  Consumentenbestuursrecht

➢  De rol van het contractenrecht in de welvaartstaat

➢  De rol van certificering en normalisatie in het publiek domein

 
Projecten die inmiddels zijn afgerond:

➢  Het zelfrealisatierecht

➢  De Europese Dienstenrichtlijn in Nederland