Chris Jansen herbenoemd tot voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts
Chris Jansen is met ingang van 1 juni 2019 voor een periode van twee jaar herbenoemd tot voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

 

Pim Huisman presenteert case studies tijdens internationale workshop
Op 10 mei 2019 heeft Pim Huisman in Lausanne deelgenomen aan de workshop over ‘Concessions and similar instruments’ van het internationale netwerk Public Contracts in Legal Globalization (PCLG). Hij heeft daar een studie van 5 cases – over de exploitatie van casino’s/speelhallen, openbaar vervoer, mijnbouw, parkeergarages en buitenreclame – gepresenteerd binnen dit thema.

 

Jaarverslag van State
Frank van Ommeren was een van de sprekers op het symposium ‘De waarde van de wet’ dat de Raad van State op 11 april 2019 organiseerde ter gelegenheid van het verschijnen van zijn jaarverslag. Frank betoogde dat het weliswaar te waarderen valt dat het jaarverslag opkomt voor de klassieke waarden van de democratische rechtsstaat, maar dat het met zijn verzet tegen de grote invloed van maatschappelijke akkoorden zeer tegen de tijdsgeest ingaat. Zie voor zijn inleiding: https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/toespraken/2019/04/11/de-waarde-van-de-wet.

 

Nieuw handboek over privaatrechtelijk overheidshandelen aangeboden aan president Hoge Raad

Op 14 maart jl. hebben Pim Huisman en Frank van Ommeren het eerste exemplaar van hun boek ‘Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen’ aangeboden aan Maarten Feteris, president van de Hoge Raad. Beide auteurs zijn onderzoekers bij het CPC. De feestelijke en drukbezochte overhandiging vond plaats in de grote zaal van de Hoge Raad en was ingebed in een middagsymposium over privaatrechtelijk overheidshandelen. Tijdens het symposium werden verschillende thema’s uit het boek belicht door gerenommeerde sprekers: de vraag of en onder welke omstandigheden de overheid privaatrechtelijk mag handelen (Jaap Polak), de overheidsstichting- en vennootschap (Martijn Scheltema), de binding van de gemeente Den Haag aan het convenant Vreugdevuren (Gerrit van der Veen) en de rol van interne rechtsvergelijking (Lidy Wiggers-Rust). Het boek verschijnt begin april in de handboeken reeks ‘Staats- en bestuursrecht’ van Wolters Kluwer.

 

Symposium 'De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid'
Op vrijdagmiddag 26 januari 2018 vond aan de VU een goedbezocht symposium plaats over de vraag in hoeverre de overheid bij de verdeling van schaarse rechten rekening moet houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht. Dit symposium was georganiseerd door CPC in samenwerking met VU Law Academy. De middag werd ingeleid met een keynote van professor Sue Arrowsmith, verbonden aan de Universiteit van Nottingham en internationaal erkend als dé expert op het gebied van het aanbestedingsrecht. Naast staatraad advocaat-generaal Widdershoven kwamen verschillende andere sprekers aan bod. Inbreng van wetenschappers verbonden aan de VU was er van Chris Jansen, Frank van Ommeren en Marleen Botman.

 

Internationale expertmeeting ‘Optimising public interests by competitive tendering’

Donderdagmiddag 25 en vrijdagochtend 26 januari 2018 heeft er vanuit het CPC een zeer goed bezochte internationale expertmeeting plaatsgevonden over “Optimising public interests by competitive tendering”. Er was een team aan topsprekers met onder meer de hoogleraren Sue Arrowsmith (Nottingham), Jacobine van den Brink (Maastricht), Roberto Caranta (Turijn) en Ferdinand Wollenschläger (Ausburg). Vanuit de VU werd met name een bijdrage geleverd door Rianne Jacobs, Chris Jansen en Frank van Ommeren. Insteek van deze expertmeeting was om het onderwerp van de allocatie van schaarse rechten een stap verder te brengen. Het betreft een vervolg van het project ‘Scarcity and the State I and II’. 

 

Internationale publicatie van CPC-onderzoekers over rechtsbescherming tegen overheidscontracten

Van de hand van Frank van Ommeren, Pim Huisman & Chris Jansen is een Engelstalige overzichtsbijdrage verschenen over de rechtsbescherming tegen overheidscontracten in Nederland met de titel 'Judicial and extra-judicial protection regarding public contracts in the Netherlands'. Zie L. Folliot-Lalliot & S. Torricelli (eds.), Côntroles et contentieux des contrats publics/Oversight and Challenges of public contracts, Brussels: Bruylant 2018.

 

CPC-delegatie neemt deel aan workshop internationaal netwerk Public Contracts in Legal Globalization
Op 15 december 2017 heeft een flinke CPC-delegatie - Chris Jansen, Pim Huisman, Frank van Ommeren en Sophie Prent - te Parijs deelgenomen aan de jaarlijkse workshop van het internationale netwerk Public Contracts in Legal Globalization (PCLG). Chris Jansen heeft daar zijn draft questionnaire voor het Nederlands-Spaanse project over de ‘Impact of competitive tendering on the execution of public contracts and concessions’ gepresenteerd.

 

Frank van Ommeren opponeert bij promotie bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht
Frank van Ommeren heeft op 13 december 2017 aan de Universiteit Leiden geopponeerd op de promotie van Jaap Wieland, De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht, Den Haag: Bju 2017. Wieland is een van de sprekers op het mede door CPC georganiseerde symposium 'De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid'op 26 januari a.s.

 

CPC organiseert internationale expert meeting over Competitive Tendering
Op 25 en 26 januari 2018 organiseert het CPC aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een internationale expert meeting met de titel 'Optimising Public Interests by Competitive Tendering'. Het idee achter de bijeenkomst is om het onderwerp van de allocatie van schaarse rechten een stap verder te brengen. Het betreft een vervolg van het project 'Scarcity and the State I and II'.

 

Publicatie Frank van Ommeren over beoordelingsmaatstaven voor artikelen meteen openbaar
De publicatie van CPC-onderzoeker Frank van Ommeren over beoordelingsmaatstaven voor wetenschappelijke juridische publicaties in het recente nummer van RegelMaat is door de uitgever meteen openbaar gemaakt. Het artikel is voor iedereen raadpleegbaar via deze link.

 

CPC-onderzoekers nemen deel aan expertmeeting Rechtsbescherming sociaal domein
CPC-onderzoekers Pim Huisman en Frank van Ommeren hebben op 22 september jl. op uitnodiging deelgenomen aan de Kirchheiner-workshop van de Universiteit Leiden over Rechtsbescherming in het sociaal domein; alwaar zij de ruimte hadden om vanuit het perspectief van hun VAR-preadvies 'Van besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel' (2013) te reageren.

 

Adviesbijeenkomst constitutionele en wetgevingsfunctie ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CPC-onderzoeker Frank van Ommeren heeft op 12 september jl. op uitnodiging deelgenomen aan een (besloten) adviesbijeenkomst over de constitutionele en wetgevingsfunctie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK/CZW).

 

Symposium 'De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid'
De inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten en de gunning van concessies is de afgelopen decennia in toenemende mate gereguleerd in het aanbestedingsrecht. Mede in het licht van recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt inmiddels ook ten aanzien van andere schaarse rechten (zoals vergunningen en subsidies, maar ook (grond)eigendoms- en gebruiksrechten) nagedacht over de eventuele relevantie van het aanbestedingsrecht voor de verdeling door de overheid van andere schaarse rechten. Naar aanleiding van deze recente ontwikkeling – die zich ook elders in de Europese Unie voordoet – organiseert de VU Law Academy in samenwerking met het CPC een openbaar symposium op vrijdagmiddag 26 januari 2018 van 13.00 tot 17.30 uur. De kosten voor deelname aan het middagsymposium bedragen € 275,-. Aanmelden kan via deze link.

 

Groot Aanbestedingsrechtcongres aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen organiseren op woensdag 11 april 2018 het tweede grote aanbestedingsrechtcongres aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder de titel ‘De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?’ Tijdens dit congres zal het aanbestedingsrecht anno 2018 stevig de maat worden genomen: in hoeverre schiet het als juridisch kader te kort, gegeven de uitdagingen waar de overheidsinkoop voor staat? En welke mogelijkheden biedt het huidige kader wél? Het congres richt zich primair op een juridisch publiek, maar is ook goed toegankelijk voor inkoop- en aanbestedingsprofessionals met een niet-juridische achtergrond. De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 395,- (geen BTW). Aanmelden kan via deze link.

 

 CPC-onderzoekster Myrthe Vogel maakt overstap naar vakgroep Sociaal domein Pianoo
Per oktober 2017 is Myrthe Vogel werkzaam bij de vakgroep Sociaal domein van Pianoo, het expertise centrum voor aanbesteden van de overheid. De vakgroep Sociaal domein bestaat uit experts op het gebied van sociaal domein. De expertgroep biedt mogelijkheden om te komen tot andere, innovatieve manieren van inkoop, gericht op samenhang in het sociaal domein. De vakgroep verenigt praktijkkennis met wetenschappelijke inzichten.

 

Wisselleerstoel toegekend aan Chris Jansen
Het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht heeft aan prof. Chris Jansen een Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoel toegekend. Jansen zal aan de Universiteit Hasselt (UHasselt) in België een rechtsvergelijkend onderzoek doen naar de uitvoering van overheidscontracten die tot stand zijn gekomen na een gereguleerde Europese aanbestedingsprocedure. Daarnaast zal hij een aantal gastcolleges verzorgen. Hij sluit zijn verblijf in mei 2018 af met een oratie op de UHasselt.

 

Gastonderzoeker Miragaya promoveert cum laude
Onze gastonderzoeker (2015-2016) Rodriguo Miragaya is onlangs - cum laude - gepromoveerd op een proefschrift over de verhouding tussen eenzijdige overheidshandelingen en overheidscontracten: MIRAGAYA, R. B. ‘The means of shaping legal relationships in administrative law: between unilateraldispositions and contracts.’ Thesis (Doctorate) – Faculty of Law, University of São Paulo (2016).

 

Benoeming CPC-onderzoeker Frank van Ommeren lid Raad voor het openbaar bestuur
Op 30 juni is prof. Frank van Ommeren benoemd tot lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De Rob adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid en besteedt in het bijzonder aandacht aan de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat.

 

CPC-onderzoekster Mandy van Rooij gepromoveerd
Mandy van Rooij is op 26 juni jl. aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op het onderzoek met de titel ‘Orde in het semipublieke domein: Particuliere en publiek-private orde regulering in juridisch perspectief’.

 

CPC organiseert Workshop PCLG Network op de VU
Op 22 en 23 juni 2017 heeft er een Workshop van het PCLG Network plaatsgevonden op de VU. Het thema van de workshop was ‘the impact of competitive tendering and its regulation on the formation and execution of public contracts and concessions’. Komende december is er in Parijs een vervolgbijeenkomst.

 

Referaat Frank van Ommeren ‘Uitbesteding van wetgeving’ 
Prof. Frank van Ommeren heeft op 15 juni jl. voor de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving een referaat gehouden over het thema 'Uitbesteding van wetgeving' aan (commerciële) partijen, waarin hij reageerde op drie preadviseurs, waaronder Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de VU.

 

CPC-onderzoeker Richard Neerhof benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht
De VU heeft per 1 mei 2017 Richard Neerhof benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie, certificering en accreditatie. Deze nieuwe leerstoel is ingesteld bij de afdeling staats- en bestuursrecht in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht. Neerhof zal vanuit deze positie onderzoek doen naar het gebruik van normalisatie en certificering voor de behartiging van publieke belangen, waaronder veiligheid en gezondheid. 


CPC gastheer Research Network Public Contracts in Legal Globalization
Op 22 en 23 juni 2017 organiseert het CPC de voorjaarsvergadering van het Research Network Public Contracts in Legal Globalization. Deze vergadering markeert de aftrap van een nieuw boekproject van het Network. In dat project staat de vraag centraal hoe het aanbestedingsrecht invloed uitoefent op de inhoud en toepassing van de regels van contractenrecht van de lidstaten van de Europese Unie. Het project wordt gecoördineerd door onderzoekers van het CPC en sluit aan bij lopend onderzoek van het CPC.Masterclasses Aanbestedingsrecht
In 2017 organiseert de VU Law Academy in samenwerking met het CPC opnieuw een viertal actuele aanbestedingsrechtelijke masterclasses. Tijdens deze masterclasses worden thema’s verdiept die op dit moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Zo staat de masterclass van 17 mei 2017 in het teken van inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. De masterclass van 21 juni 2017 gaat in op de aanbestedingsrechtelijke aspecten van Best Value Procurement. Over de invulling van de masterclasses van 20 september en 6 december 2017 volgt nog nader bericht.CPC krijgt IBR-leerstoel Normalisatie, certificering en accreditatie
Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) stelt gedurende een periode van vijf jaar een bedrag van € 25.000,- per jaar beschikbaar voor de instelling aan de juridische faculteit van de VU van een (bijzondere) leerstoel (0,2 fte) op het terrein van normalisatie, certificering en accreditatie. Dit vakgebied is juridisch van groot belang, zowel voor het bestuursrecht in algemene zin maar ook wat betreft het publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bouwrecht. Het onderzoek van de leerstoelhouder wordt ondergebracht in het CPC en sluit aan bij het thema Verdeling van verantwoordelijkheden op de marktBijdrage CPC aan expertmeeting BZK over onderzoeksbevoegdheden lokale rekenkamers
CPC-onderzoekers Frank van Ommeren en Chris Jansen hebben op 5 december 2016 deelgenomen aan een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) georganiseerde expertmeeting over de vraag in hoeverre in hoeverre de onderzoeksbevoegdheden van lokale rekenkamers momenteel toereikend zijn en of er wetgeving nodig is om eventuele knelpunten op te lossen. De expertmeeting bouwt mede voort op onderzoek dat het CPC in 2015 heeft uitgevoerd in opdracht van de G4 gemeenten. 


CPC-onderzoeker Jacobien Rutgers benoemd tot URC-hoogleraar
De VU heeft per 1 januari 2017 CPC-onderzoeker Jacobien Rutgers benoemd tot hoogleraar in het University Research Chair programma. Met het URC-programma erkent de VU uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd als aankomend leiders in hun vakgebied. Zij zijn geselecteerd vanwege hun excellentie en potentie voor de toekomst. De URC-hoogleraren worden voor vijf jaar benoemd.Internationaal boekproject Scarcity and the State
Onder de gezamenlijke titel ‘Scarcity and the State’ verschenen onlangs twee Engelstalige boeken over de verdeling van schaarse publieke rechten (Intersentia 2016). Paul Adriaanse (UL), CPC-onderzoeker Frank van Ommeren (VU), Willemien den Ouden (UL) en Johan Wolswinkel (Tilburg University) voerden de redactie. Aan dit boekproject hebben veel wetenschappers van verschillende universiteiten en uit verschillende EU lidstaten bijgedragen. De boeken zijn opgenomen in de Ius Commune Europaeum – European and comparative law – series.