Wetgevingsbeleid en experimenten

purple and blue abstract painting

In dit project wordt onderzoek gedaan naar experimenteerregelgeving; wet- en regelgeving die beoogt om proefondervindelijk vast te stellen of nieuwe regels zo effectief zijn als van te voren bedacht. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de juridische vormgeving van experimentele regelgeving. Wanneer is experimentele regelgeving nuttig of noodzakelijk, hoe werkt experimentele regelgeving in de praktijk en wat kan daarvan worden geleerd voor nieuwe wetgeving?

Doorwerking van de aanbestedingsverhouding in het contractenrecht

man in brown jacket looking at contract on DocuSign on a laptop

Wanneer geschillen rijzen na totstandkoming van de overeenkomst die de inzet van de aanbesteding vormde, kunnen vragen aan de orde komen die verband houden met de doorwerking van de aanbestedingsverhouding en het aanbestedingsrecht in de toepassing van leerstukken van contractenrecht. Met het in kaart brengen en beantwoorden van deze doorwerkingsvragen beoogt dit onderzoeksproject een bijdrage te leveren aan het wegnemen van rechtsonzekerheid in de praktijk. Een tweede doelstelling is een bijdrage te leveren aan verdere kennisontwikkeling met betrekking tot algemene problematiek van de wisselwerking tussen verschillende regelsystemen.

De aanbestedingsverhouding in verbintenisrechtelijk perspectief

group of people on stairs under clear white sky

Wanneer geschillen rijzen tijdens de aanbestedingsprocedure, kunnen vragen aan de orde komen die verband houden met de wisselwerking tussen het verbintenissenrecht en het aanbestedingsrecht. Dat de aanbestedingsverhouding in belangrijke mate door het aanbestedingsrecht wordt beheerst, laat namelijk onverlet dat zij in de eerste plaats als een verbintenisrechtelijke rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd. Met het in kaart brengen en beantwoorden van deze wisselwerkingsvragen beoogt dit onderzoeksproject een bijdrage te leveren aan het wegnemen van rechtsonzekerheid en het verminderen van de met aanbestedingsprocedures gemoeide (onnodige) transactiekosten.

Aanbesteding en realisatie van complexe bouw- en infrastructurele projecten

timelapse photo of car

De realisatie van complexe bouw- en infrastructurele projecten pakt helaas niet altijd positief uit. Regelmatig ontstaan aanzienlijke vertragingen en budgetoverschrijdingen. Dit project onderzoekt de relatie tussen (de regulering van) de aanbesteding van dergelijke projecten en de uitvoering van de daaruit voortvloeiende bouwcontracten. Het doel van dit project is bij te dragen aan een juridisch kader (aanbestedings- en contractfase) waarbinnen betrokken partijen beter in staat zijn (de gevolgen van) problemen bij de realisatie van projecten te beheersen. 

De fiscale vaststellingsovereenkomst

person holding pencil near laptop computer

De fiscale vaststellingsovereenkomst, ook wel het fiscaal compromis, is een bijzonder soort overheidscontract. Maatschappelijk zijn er veel vragen over te stellen: draagt het bij aan het Nederlandse fiscale klimaat en aan het imago van een betrouwbare overheid? Ook uit een oogpunt van rechtsbescherming is dit een bijzondere rechtsfiguur nu de belastingrechter ervan kennis neemt, terwijl de meeste andere overheidscontracten onder de gewone rechter komen.

Schaarse publieke rechten

person reaching black heart cutout paper

Dit onderzoeksproject heeft betrekking op de verdeling van schaarse rechten door de overheid, zoals vergunningen, concessies, subsidies en overheidsopdrachten. Kern van het onderzoek is het identificeren en ontwikkelen van algemene regels van verdelingsrecht die op elke verdeling van schaarse rechten van toepassing zijn. Het onderzoek omvat zowel nationaal bestuursrecht als Europees recht en betrekt tevens overwegingen van economische aard in de analyse.