De rol van certificering en normalisatie in het publiek domein

yellow and black labeled can

Normalisatienormen zijn technische normen waarmee de prestaties van producten en productieprocessen worden bepaald. Normalisatie-instellingen zijn (veelal) private instellingen zonder winstoogmerk. Bij conformiteitsbeoordelingen wordt door een onafhankelijke instelling op basis van bepaalde normen of beoordelingsrichtlijnen beoordeeld of een product, dienst, persoon of systeem voldoet aan bepaalde eisen. De conformiteitsbeoordelende instanties zijn vaak geen overheidsinstellingen. We onderzoeken hoe op nationaal en Europees niveau in wetgeving en bestuurlijke besluitvorming gebruik wordt gemaakt van normalisatie en conformiteitsbeoordeling en onder welke voorwaarden dit verantwoord is.

Maatschappelijk verantwoord overheidsinkopen

person planting on hanged pots

De overheid gebruikt bij haar inkoop competitieve aanbestedingen als instrument om doelstellingen te realiseren die ruimer zijn dan de vervulling van haar primaire inkoopbehoefte. Te denken valt aan sociale- en milieudoelstellingen en aan de bescherming van mensenrechten. Het is de beleidsvrijheid van de overheid hoe zij deze doelen wil realiseren. Wel dient zij in dat kader op grond van het aanbestedingsrecht voor een eerlijke competitie te zorgen. Dit project onderzoekt de relatie tussen maatschappelijk verantwoord inkopen door de overheid enerzijds en (de regulering van) de aanbesteding van overheidsopdrachten anderzijds. Het doel is een bijdrage te leveren aan een juridisch kader dat maatschappelijk verantwoord overheidsinkopen faciliteert. 

Doorwerking van de aanbestedingsverhouding in het contractenrecht

man in brown jacket looking at contract on DocuSign on a laptop

Wanneer geschillen rijzen na totstandkoming van de overeenkomst die de inzet van de aanbesteding vormde, kunnen vragen aan de orde komen die verband houden met de doorwerking van de aanbestedingsverhouding en het aanbestedingsrecht in de toepassing van leerstukken van contractenrecht. Met het in kaart brengen en beantwoorden van deze doorwerkingsvragen beoogt dit onderzoeksproject een bijdrage te leveren aan het wegnemen van rechtsonzekerheid in de praktijk. Een tweede doelstelling is een bijdrage te leveren aan verdere kennisontwikkeling met betrekking tot algemene problematiek van de wisselwerking tussen verschillende regelsystemen.

De aanbestedingsverhouding in verbintenisrechtelijk perspectief

group of people on stairs under clear white sky

Wanneer geschillen rijzen tijdens de aanbestedingsprocedure, kunnen vragen aan de orde komen die verband houden met de wisselwerking tussen het verbintenissenrecht en het aanbestedingsrecht. Dat de aanbestedingsverhouding in belangrijke mate door het aanbestedingsrecht wordt beheerst, laat namelijk onverlet dat zij in de eerste plaats als een verbintenisrechtelijke rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd. Met het in kaart brengen en beantwoorden van deze wisselwerkingsvragen beoogt dit onderzoeksproject een bijdrage te leveren aan het wegnemen van rechtsonzekerheid en het verminderen van de met aanbestedingsprocedures gemoeide (onnodige) transactiekosten.

Schaarse publieke rechten

person reaching black heart cutout paper

Dit onderzoeksproject heeft betrekking op de verdeling van schaarse rechten door de overheid, zoals vergunningen, concessies, subsidies en overheidsopdrachten. Kern van het onderzoek is het identificeren en ontwikkelen van algemene regels van verdelingsrecht die op elke verdeling van schaarse rechten van toepassing zijn. Het onderzoek omvat zowel nationaal bestuursrecht als Europees recht en betrekt tevens overwegingen van economische aard in de analyse.