Skip to content

Home  /  Onderzoek  /  Projecten  /  

Openbare orde: private actoren en PPS

Project

Openbare orde: private actoren en PPS

Onderzoekers

Omschrijving

In dit project beantwoorden we de vraag hoe private actoren openbare orde en veiligheid kunnen reguleren en handhaven en welke normen zij daarbij in acht moeten nemen. Het gaat daarbij met name om de horizontale werking van grondrechten en de vraag of er voldoende adequate rechtsbescherming bestaat tegen optreden van private ordehandhavers. Private actoren streven in toenemende mate een actief veiligheidsbeleid na in aanvulling op of geïntegreerd met overheidsoptreden. Ook onderzoeken wij in dit project in hoeverre de overheid een privaat veiligheidsbeleid kan sturen, gezien de partijautonomie van private ordehandhavers en het legaliteitsbeginsel.

onderzoeksthema

Invalshoeken

Publiekrecht en Privaatrecht
man walking on hallway

Onderzoeksresultaten van dit project

meer projecten